Psyche & Geloof 8 nr. 2

augustus 1997

Artikelen in deze editie


Redactioneel

Verhagen, P.J.

45-47

NL

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Geef de toorn plaats: Aspecten van een emotionele expressie training in een gereformeerde setting

Roest, C., & Drewes, A.A.

48-64

NL

In dit artikel wordt een 'training omgaan met gevoelens' (TOG) beschreven, zoals deze reeds enige jaren in het Gereformeerd Psychiatrisch Ziekenhuis (GPZ) plaatsvindt. Het gaat daarbij om een variant van een emotionele expressietraining. Drie modellen worden beschreven: een stuwmodel, een cognitief model en een controlemodel. In de training wordt vooral gewerkt vanuit de twee laatstgenoemde modellen. De training is gericht op het leren herkennen en uiten van gevoelens van kwaadheid. Deze vaardigheid tot emotionele expressie wordt gezien als aanvulling op een assertiviteitstraining en dient met name een duidelijke communicatie. Zowel overcontrole als ondercontrole van emoties wordt tegengegaan. Erkenning van boosheid als een op zichzelf goede (niet-zondige) emotie krijgt binnen de training speciale aandacht. Het hanteren van boosheid binnen een individuele therapie valt buiten het bestek van dit artikel.

boosheid, emotionele expressie training, stuwmodel, cognitief model, controlemodel

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Gebruik van godsdienstige opvattingen door daders van seksueel misbruik

Hegger, A.T.

65-74

NL

Daderhulpverlening krijgt de afgelopen jaren in de ambulante praktijk in toenemende mate aandacht. In dit artikel wordt besproken hoe daders met een christelijke achtergrond hun opvattingen gebruiken in de periode voorafgaande aan de misbruiksituatie, tijdens het misbruik, als het misbruik uitkomt en tijdens de behandeling. Betoogd wordt dat, hoewel christelijke en niet-christelijke daders in hun persoonlijkheidsstructuur waarschijnlijk niet verschillen, kennis van de wijze waarop christelijke opvattingen tijdens het misbruik een rol hebben gespeeld, van belang is voor de behandeling. Er worden enige opmerkingen over de vraag naar vergeving gemaakt.

christelijke opvattingen, daderhulpverlening, vergeving

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Kennen en gekend worden: Gesprek met Hendrika Vande Kemp

Verhagen, P.J., & Hegger, A.T.

75-83

NL

We zijn op het adres van de GLIAGG in Amersfoort. Het is donderdag 30 januari 1997. We zijn in gesprek met de Nederlands-Amerikaanse professor in de psychologie, vriendin van de CVPPP, Hendrika Vande Kemp. Haar vak is de geschiedenis van de psychologie. Uit haar publicaties blijkt dat ze haar vak niet bedrijft buiten haar eigen geschiedenis om. Zo schreef ze over de invloed van haar leermeesters op haar werk, de betekenis van haar eigen pijn en haar Nederlandse Calvinistische achtergrond.

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Congresverslag: Predikant en therapeut, deskundigen in een helpende relatie

Kramer-Hasselaar, G.

84-87

NL

Op zaterdag 31 mei 1997 werd in Utrecht een studiedag gehouden voor predikanten en psychotherapeuten. Deze dag was georganiseerd door de CVPPP en was bedoeld om leden van verschillende beroepsgroepen met elkaar in contact te brengen en om te praten over de manier waarop hulp verleend wordt. Zowel predikanten als therapeuten geven begeleiding aan mensen met uiteenlopende problemen. Zij doen dat vanuit hun eigen professie. De bedoeling van de studiedag was om te ontdekken wat men van elkaar kan leren en hoe men in de praktijk zou kunnen samenwerken.

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.