Psyche & Geloof 1 nr. 2

oktober 1990

Artikelen in deze editie


Redactioneel

Hegger, A.T.

33-34

NL

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Menselijke vrijheid en wetenschappelijke psychologie

De Ronde, M.A.

35-46

NL

In dit artikel wordt verdedigd dat in het common sense denken en de religieuze antropologie verondersteld wordt dat de mens in zekere mate vrij is. Zowel de oudere wetenschappelijke psychologie, zoals beoefend door Wundt, Heymans en James, als de moderne cognitieve psychologie lijken aan deze vrijheid geen plaats te kunnen geven. In de psychologie wordt de mens opgevat als een gedetermineerd systeem. Op grond van het werk van Penrose ( 1989) wordt verdedigd dat recente wetenschappelijke gegevens op het gebied van de quantummechanica en de niet-algoritmische wiskunde ruimte lijken te scheppen om ook binnen de wetenschappelijke psychologie uit te gaan van de mens als een vrij en intentioneel handelend wezen.

vrijheid, determinisme

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

'Eert Uw Vader en Uw Moeder'. Verslag en bespreking van een workshop

Van Riessen, H.G.

47-56

NL

Het was voor het eerst dat ik deelnam aan de jaarlijkse conferentie van de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie. Het motto van de conferentie- 'de N.V.R.G. in beweging' vond ik niet erg gelukkig omdat dit de mening zou kunnen doen postvatten dat van 'beweging' bij andere gelegenheden geen sprake is. En die indruk heb ik zeker niet. De conferentie bevatte voor de deelnemers, naast een algemeen gedeelte, veel keuzemogelijkheden. Het algemene gedeelte bestond uit twee korte lezingen over de positie van de vrouw in gezinstherapie en over de perikelen rond het vakgebied van de psychotherapeut. Na de lunch was er een ledenvergadering. Het ochtend- en middagprogramma bevatte tevens enkele workshops. Eén daarvan trok in het bijzonder mijn aandacht. Mijn keuze voor de ochtendlezing was gevallen op de lezing/workshop: 'Eert Uw Vader en Uw Moeder', die verzorgd werd door de heer L. van der Grift en mevrouw C. Streutker, beide als systeemtherapeut werkzaam bij een RIAGG, en de godsdienstsocioloog de heer R. Benjamins.

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Indruk van de studiemiddag van het NcGV 'Herzuiling in de GGZ?' op 6 april 1990

Molenaar, E.

57-61

NL

M. Kuilman, voorzitter van het NcGv-bestuur, opende de middag met een schets van de ontwikkelingen gedurende de laatste zeven jaar. Vragen over verzuiling binnen de GGZ en over het belang van zingevingsvragen in de hulpverlening zijn al eerder gesteld. In een bezinning in 1983 konkludeerde men dat verzuiling uit de tijd is en dat zingevingsvragen in het algemeen belangrijk zijn. Maar de vraag bleef hoe belangrijk die vragen dan wel zijn in een geseculariseerde wereld en hoe die aan de orde gesteld moeten worden als een gemeenschappelijke taal ontbreekt. Men vond toen ook dat er onvoldoende reflectie is op vooronderstellingen achter hulpverleningsmethoden.

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.

Enkele opmerkingen bij Dijkhuis en Mooren's 'Psychotherapie en levensbeschouwing'

Glas, G.

62-67

NL

Er is tegenwoordig een tendens naar meer openheid voor de levensbeschouwelijke dimensie van psychotherapie. Niet overal en ook niet overal met evenveel instemming, maar toch een duidelijke kentering na een tijdperk waarin psychotherapeuten met het geloof van hun cliënten in de regel weinig raad wisten. Een voorbeeld van deze tendens zijn de door de KSGV (Katholiek Studiecentrum voor Geestelijke Volksgezondheid) georganiseerde studiedagen over het thema geestelijke volksgezondheid en levensbeschouwing. In 1987 vond voor de derde maal een dergelijke studiedag plaats. De bijdragen van de sprekers (J.H. Dijkhuis en J.H.M. Mooren) en delen van de discussie zijn net als bij voorgaande gelegenheden gebundeld en bij Ambo uitgegeven.

Dit artikel is ouder dan 2.0 jaar. U kunt het gratis downloaden.